مشمولین سربازی چگونه غایب شناخته می شوند

17 دی, 1402

 

قانون خدمت وظیفه عمومی امتیازاتی را برای مشمولین خدمت سربازی پیش بینی کرده است ولی در صورتی که مشمولین خود را بموقع برای سربازی معرفی نکنند از امتیازات پیش بینی شده محروم می شوند .

علاوه بر محرومیت ، سربازانی که بخدمت اعزام می شوند نیز متناسب با مدت غیبت به اضافه خدمت در طول مدت سربازی تنبیه می شوند .

مهمترین محرومیتهای پیش بینی شده برای مشمولین غایب به قرار زیر است :

1 – محرومیت از انواع معافیت کفالت

2 – محرومیت از معافیت تحصیلی

3 – محرومیت از خدمت سربازی به صورت امریه

4 – محرومیت از انجام پروژه های کسر خدمت

5 – محرومیت از امریه در شرکت های دانش بنیان

6 – محرومیت از انجام پروژه جایگزین  خدمت نخبگان

7 – محرومیت از دریافت مدارک تحصیلی

8 – محرومیت از دریافت مجوز خروج از کشور

9 – محرومیت از دریافت گذرنامه

10 – محرومیت از فعالیت در تیم های ورزشی

حال که با برخی محرومیت های مشمولان غایب آشنا شدیم خوبست بدانیم که مشمولان خدمت سربازی چگونه وارد غیبت شده یا از سوی سازمان وظیفه عمومی غایب شناخته می شوند :

1 – عدم معرفی بموقع پس از ورود به سن مشمولیت :

دانش آموزانی که قبل از 18 سالگی موفق به اخذ دیپلم شوند یا ترک تحصیل کنند از پایان 18 سالگی باید ظرف مدت 6 ماه خود را برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت( اعم از معافیت یا اعزام بخدمت سربازی ) معرفی کنند در غیر اینصورت وارد غیبت می شوند .

2 – عدم معرفی بموقع بعد از تعیین تکلیف تحصیلی:

دانش آموزانی که پس از ورود به سن 18 سالگی تمام فارغ التحصیل شده یا ترک تحصیل کنند و همچنین دانشجویان پس از فراغت ، انصراف ، ترک یا اخراج از تحصیل حداکثر ظرف مدت یکسال باید خود را برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی کنند و چنانچه تا یکسال از تاریخ تعیین شده بعنوان فراغت ، انصراف ، ترک یا اخراج از تحصیل خود را معرفی نکنند غایب شناخته می شوند .

3 – عدم معرفی بموقع پس از اتمام معافیت موقت :

مشمولانی که بنا به آرای شورای پزشکی یا هیئت رسیدگی به کفالت از معافیت موقت استفاده می کنند موظفند ظرف مدت یک ماه از اتمام معافیت موقت خود را برای رسیدگی مجدد به وضعیت مشمولیت معرفی کنند در غیر این صورت بعنوان مشمول غایب شناخته می شوند .

4 – عدم معرفی بموقع کارکنان پیمانی نیروهای مسلح :

مشمولینی که خدمت سربازی خود را در قالب پیمانی به استخدام نیروهای مسلح در می آیند چنانچه موفق به اتمام مدت پیمان نشده و بدلایل شخصی از ادامه خدمت استعفا داده یا توسط نیروهای مسلح از خدمت رها شده یا اخراج شوند موظفند ظرف مدت 6 ماه خود را برای تعیین تکلیف مشمولیت معرفی نمایند در غیر این صورت وارد غیبت می شوند .

5 – عدم معرفی بموقع متعهدین خدمت :

مشمولینی که به استناد ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی خدمت سربازی خود را در قالب متعهدین خدمت در سازمانهای دولتی اعم از قوه قضائیه ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، شرکت ملی نفتکش ، آموزش و پرورش ، اعضای هیئت علمی  می گذرانند چنانچه قبل از اتمام مدت تعهد بدلایل ارادی یا غیر ارادی از ادامه خدمت استعفا داده یا بخدمت آنان خاتمه داده شود موظفند ظرف مدت 6 ماه خود را برای رسیدگی و تعیین تکلیف مشمولیت به وظیفه عمومی معرفی نمایند .

6 – عدم معرفی بموقع محکومین قضایی:

مشمولینی که قبل از ورود به غیبت بنا به حکم مراجع قضایی به تبعید یا حبس محکوم می شوند پس از اتمام مدت تبعید یا محکومیت قضایی موظفند ظرف مدت 6 ماه خود را برای رسیدگی به وضعیت سربازی معرفی نمایند و در صورتیکه در مدت تعیین شده خود را معرفی نکنند غایب شناخته می شوند .

7 – عدم معرفی بموقع اشخاصی که در خصوص اسناد سجلی ممنوع الخدمات شده اند :

مشمولانی که قبل از ورود به غیبت  به هر دلیل از سوی نهاد های مربوط در خصوص اسناد سجلی ممنوع الخدمات شده اند پس از لغو ممنوعیت و امکان دریافت خدمات موظفند ظرف مدت 6 ماه خود را برای تعیین تکلیف سربازی معرفی نمایند و چنانچه در مدت تعیین شده خود را معرفی نکنند از نظر ویفه عمومی غایب شناخته می شوند .

8 – عدم معرفی بموقع پس از دریافت شناسنامه:

مشمولانی که به هر دلیل فاقد شناسنامه بوده اند از تاریخ صدور شناسنامه موظفند ظرف مدت 6 ماه خود را برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی نمایند در غیر اینصورت غایب شناخته می شوند .

9 – عدم معرفی بموقع مشمولینی که تابعیت ایران را دریافت می کنند :

اتباع خارجی که بنا به تصویب مقامات ذی صلاح تابعیت ایران را اخذ می کنند از تاریخ دریافت شناسنامه موظفند ظرف مدت 6 ماه خود را برای رسیدگی به وضعیت سربازی معرفی نمایند و چنانچه در مدت تعیین شده خود را معرفی نکنند غایب شناخته می شوند.

10 – عدم حضور در روز اعزام بخدمت سربازی :

مشمولینی که دارای برگ اعزام بخدمت بوده و در تاریخ تعیین شده در مراکز اعلام شده از سوی وظیفه عمومی حضور پیدا نکنند غایب شناخته می شوند .

11 – عدم حضور در مراحل رسیدگی پزشکی:

مشمولینی که از سوی وظیفه عمومی بدلیل بیماری به مراکز درمانی یا پزشکان معتمد معرفی می شوند یا پس از انجام معاینات پزشکی برای حضور در جلسات شورای پزشکی یا شورای عالی پزشکی معرفی می شوند چناچه در تاریخ های تعیین شده در مراکز درمانی یا شوراهای پزشکی حضور پیدا نکنند غایب شناخته می شوند .

 

جستجو

آخرین نظرات