مهلت معرفی مشمولین در شرایط مختلف

05 تیر, 1403

مهلت معرفی مشمولین در شرایط مختلف

مشمولینی که وارد سن مشمولیت می شوند 6 ماه فرصت دارند تا خود را برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی نمایند.

مشمولینی که پس ازورود به سن مشمولیت در حین تحصیل باشند بعد از انصراف ، اخراج ، فراغت یا ترک تحصیل یکسال مهلت برای معرفی دارند .

مشمولینی که:

در حبس یا تبعید بوده ،

یا به تازگی شناسنامه گرفته ،

یا تابعیت ایران را اخذ کرده ،

یا از تعهد خدمت انصراف داده یا اخراج شده باشند ،

و همچنین کارکنان مستعفی یا اخراج شده نیروهای مسلح ،

ظرف  ظرف مدت 6 ماه باید خود را معرفی کنند .

جستجو

آخرین نظرات