دانش آموزانی که پس از 20 سالگی دیپلم بگیرند می توانند ادامه تحصیل دهند

31 ارديبهشت, 1403

 

دانش آموزانی که پس ازاتمام 20 سالگی موفق به اخذ دیپلم می شوند در صورتی که ورود به 20 سالگی آنان در همان سال تحصیلی بوده و در همان سال نیز در دانشگاه پذیرفته شوند می توانند از معافیت تحصیلی دانشجویی استفاده کنند .

جستجو

آخرین نظرات