دسته‌ها
مشاوران

سرهنگ بازنشسته دکتر مهرداد احمدی

درباره مشاور

سرهنگ بازنشسته دکتر مهرداد احمدی

رئیس اسبق اداره پزشکی مرکز رسیدگی سازمان وظیفه عمومی ناجا.
رئیس سابق اداره شوراهای پزشکی معاونت مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا
پزشک معاین اولیه مشمولان
پزشک معاین متقاضیان گواهی نامه

mehran ahmadi123
دسته‌ها
مشاوران

سرهنگ بازنشسته اسدالله وحدت زاده

درباره مشاور

سرهنگ بازنشسته اسدالله وحدت زاده

رئیس اسبق اداره معافیت تحصیلی معاونت مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا.

رئیس سابق مرکز عملیات مشمولین سازمان وظیفه عمومی ناجا.

vahdatzade123

تیزر آشنایی

در این تیزر با اسدالله وحدت زاده بیشتر آشنا میشویم

دسته‌ها
مشاوران

امین باشی زاده

درباره مشاور

امین باشی زاده

معاون سابق دفتر برنامه ریزی آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
bashizade98

تیزر آشنایی

در این تیزر با امین باشی زاده و موضوع دانش آموزی همراه باشید تا با ایشان بیشتر آشنا شوید
دسته‌ها
مشاوران

سرهنگ بازنشسته علی هروی

درباره مشاور

در این تیزر با امین باشی زاده و موضوع دانش آموزی همراه باشید تا با ایشان بیشتر آشنا شوید

مدیر اسبق مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح

مدیر بکارگیری نخبگان در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

heravi e1610963885198

تیزر آشنایی

در این تیزر با علی هروی و امور نخبگان همراه باشید تا با ایشان بیشتر آشنا شوید
دسته‌ها
مشاوران

سرهنگ بازنشسته علیرضا رضوی

درباره مشاور

سرهنگ بازنشسته علیرضا رضوی

رئیس اسبق اداره پزشکی مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ.

جانشین اسبق معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز.

رئیس سابق اداره شوراهای پزشکی معاونت مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا.

razavi123

تیزر آشنایی

در این تیزر با علیرضا رضوی بیشتر آشنا میشویم

دسته‌ها
مشاوران

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبرحلوایی

درباره مشاور

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبرحلوایی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه حقوقی افق روشن سرباز

معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا.

معاونت مذکور متشکل از ادارات معافیت پزشکی، معافیت کفالت و موارد خاص ،

معافیت تحصیلی(داخل و خارج از کشور) و مشمولان مقیم خارج از کشور بوده است.

akbarhalvaei23

تیزر آشنایی

در این تیزر با محمدرضا اکبرحلوایی بیشتر آشنا میشویم