مشاوران

سرهنگ بازنشسته دکتر مهرداد احمدی

سرهنگ بازنشسته دکتر مهرداد احمدی

درباره مشاور سرهنگ بازنشسته دکتر مهرداد احمدی رئیس اسبق اداره پزشکی مرکز رسیدگی سازمان وظیفه عمومی ناجا.رئیس سابق اداره شوراهای

سرهنگ بازنشسته اسدالله وحدت زاده

سرهنگ بازنشسته اسدالله وحدت زاده

درباره مشاور سرهنگ بازنشسته اسدالله وحدت زاده رئیس اسبق اداره معافیت تحصیلی معاونت مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا. رئیس

امین باشی زاده

امین باشی زاده

درباره مشاور امین باشی زاده معاون سابق دفتر برنامه ریزی آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تیزر آشنایی در این

سرهنگ بازنشسته علی هروی

سرهنگ بازنشسته علی هروی

درباره مشاور در این تیزر با امین باشی زاده و موضوع دانش آموزی همراه باشید تا با ایشان بیشتر آشنا

سرهنگ بازنشسته علیرضا رضوی

سرهنگ بازنشسته علیرضا رضوی

درباره مشاور سرهنگ بازنشسته علیرضا رضوی رئیس اسبق اداره پزشکی مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ. جانشین اسبق معاونت وظیفه عمومی

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبرحلوایی

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبرحلوایی

درباره مشاور سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبرحلوایی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه حقوقی افق روشن سرباز معاون سابق مشمولان