یادداشت آقای محمدرضا اکبر حلوایی معاون سابق امور مشمولان سازمان وظيفه عمومی ناجا                   در روزنامه ایران مورخ 95/3/11

« سربازی؛ قبل یا بعد از دانشگاه »

سربازی از اتفاقاتی است که با همه معایب و محاسنش در کشور ما و معدود کشورهای دیگر به شکل اجباری و با مدت زمانی بيش از 18 ماه در حال انجام است و در این بين متأسفانه تفاوت به کارگيری سربازان در هر یک از زیرمجموعه های نيروهای مسلح همچون ارتش٬ سپاه٬ ناجا و… در کنار تغييرات مکرر در مقررات وظيفه عمومی از جمله مواردی است که بر معایب آن افزوده استالبته تلاش هایی هم برای بهبود کيفيت و شرایط سربازی توسط نيروهای مسلح و همچنين اقشار و تشکلهای مختلف در دست انجام است اما یکی از مهمترین افرادی که میتواند منجر به تغيير کيفيت سربازی شود خود مشمول است.

جوانی که به سن سربازی یعنی 18 سال تمام می رسد باید انتخاب کند که مسير زندگی اش را چطور ادامه دهد٬ او یا باید وضعيت سربازی خود را مشخص کند یا ادامه تحصيل بدهد که متأسفانه درصد قابل توجهی از افرادی که راه دوم را انتخاب میکنند با اطلاعات کافی وارد این مسير نمیشوند و مدتی بعد تازه به فکر یافتن پاسخ این سؤال میروند که بهترین زمان برای سربازی کدام است؟ به نظر اگر پاسخ این سؤال از نيروهای مسلح خواسته شود٬ آنان مشمولانی با تحصيلات دانشگاهی را به سربازان دارای مدرک دیپلم یا کمتر از آن ترجيح میدهد. زیرا وجود این سربازان هم هزینه های یادگيری را کاهش میدهد و هم امکان به کارگيری آنان را در کارهای مختلف ميسر میسازد. اما مشمولان پاسخ های مختلفی به این سؤال خواهند داد که آنان را در سه گروه کلی تقسيم کرده ام.

گروه اول مشمولان هدفمند و دارای برنامه ریزی و آینده نگری هستند که برای این افراد بهترین زمان رفتن به سربازی بلافاصله بعد از پایان تحصيلات مقطع متوسطه است زیرا اولاً تکليف خود را با سربازی روشن میکنند ثانياً چون بدون مدرک دانشگاهی هستند توقع کمتری دارند و نگران عدم به کارگيری در تخصص نيستند و رفتارهای مسئولان مربوطه کمتر سبب سرخوردگی آنان میشود و ثالثاً در بدترین شرایط خدمتی باز هم فرصت آن را دارند که برنامه ریزی درسی و مطالعه متناسب با اهداف آینده خود را داشته باشند و با اندوخته های مطالعاتی در این دوران خود را برای قرار گرفتن در مسير برنامه خود آماده تر ببينند. این افراد پس از اتمام خدمت سربازی مراحل مختلف زندگی اعم از تحصيل٬ ازدواج و اشتغال را بدون نگرانی و دغدغه طی میکنند و از فرصتهای پيش رو نهایت استفاده را میبرند.

گروه دوم مشمولانی هستند که طالب شرایط خدمتی بهتری هستند٬ شاید در نگاه اول اینگونه تداعی شود که اعزام به خدمت با مدرک دانشگاهی شرایط خدمتی متفاوتی را ایجاد میکند و زمينه های لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای کاری و مدیریتی فراهم میشود ولی واقعيت این است که تنها سود این سربازان راحتی تقریبی در آمد و شد به پادگان است اما به دليل آنکه به کارگيری سربازان در نيروهای مسلح عمدتاً بدون جداول سازمانی و مشاغل تعریف شده است در تراز کاری٬از این افراد در مشاغلی استفاده میشود که حداکثر پرسنل کادر با تحصيلات متوسطه و درجات پایين در آن مشاغل گمارده میشوند. از سوی دیگر نظام اعطای درجه به سربازان هيچ تأثيری در به کارگيری و انتصاب آنان در مشاغل ندارد و حتی کارکنان کادر با درجات پایين تر نه تنها خود را ملزم به ادای احترام نظامی به افسران وظيفه نمیدانند که عموماً این کار را در شأن خود نمی بينند. البته به ندرت مشاهده میشود که سربازان در نظام سلسله مراتبی در مشاغل مدیریتی گماشته شوند و دارای زیر مجموعه برای اعمال مدیریت و پيدا کردن فرصت رشد استعداد شوند. از سوی دیگر نبود امکان به کارگيری در تخصص تحصيلی سربازان٬ بعضاً رفتارهای دور از شأن باآنان و احساس ناکارآمدی سبب بروز مشکل در دوران پس از سربازی میشود.

گروه سوم اما مشمولانی هستند که به تغييرات مثبت در آینده اميدوارند٬ این افراد با توجه به ثبات نداشتن در مقررات وظيفه عمومی و تغييرات سليقه ای و گاه متناقض در آن و با اميد پيدا شدن شرایط معافيت یا کاهش مدت خدمت به دنبال تأخير در اعزام هستند که برای اینگونه اشخاص خدمت هرچه دیرتر٬ ظاهراً بهتر خواهد بود اما واقعيت این است که تغييرات مکرر هرگونه برنامه ریزی و اميدواری را گرفته و از طرف دیگر سن اشتغال را نيز از آنان سلب میکندعلاوه بر این٬اختلاف سنی این قبيل مشمولان با سایر مشمولانی که دارای مدرک تحصيلی برابری هستند برخورداری از شرایط محيطی مناسب و ایجاد ارتباط و تعامل صحيح و توأم با احترام را از آنان سلب خواهد کرد.

حال به نظر میرسد بهتر است هر فرد خودش را در یکی از این سه مقياس قرار داده و برای سربازی رفتنش تصميم بگيرد.

منبع: روزنامه ایران95/3/11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + دو =